Stadgar

STADGAR FÖR AUSSIEKLUBBEN

Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.

Inom SKK – organisationen förekommer begreppet ”Rasklubb”. En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation inom en specialklubb eller genom särskilt tecknat avtal vara ansluten till SKK. Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig rasklubb.

Inledning

Aussieklubben ingår som medlemsorganisation inom specialklubben Terrierklubben. Rasklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den eller de i rasklubben ingående rasen/raserna.

Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av specialklubben och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Rasklubbens stadgar skall fastställas av specialklubben. I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens och SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassa så att övernsstämmelse råder.

§ 1 MÅL

Rasklubbarna, som är ideella föreningar, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för respektive ras genom

att    väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, och exteriört fullgoda rasrena hundar

att    bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
       och praktiskt bruk av den

att    informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att    bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren

       och hundägandet

att    skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
       hundägandet

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben

1. informera och sprida kunskap om Aussieklubben – dess mål, organisation och arbetsformer

2. informera om klubbens ras och dess användningsområde

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK
   upprättade linjer

4.   aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet

5.   utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper
     kan komma till användning

6.   anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv

7.   stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete

8.   delta i samråd inom och utom SKK – organisationen

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av specialklubben eller SKK.

Klubbmöten kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK – organisationen i enlighet med SKKs disciplinnämnd.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden  och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheterna föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK – organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhetsår- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid vilket valet skett. till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION

Klubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 KLUBBMÖTE

MOM 1 Inledning

Ordinarie klubbmöte skall hålla årligen före februari månads utgång.

Extra klubbmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom sextio dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast tjugoen dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

MOM 2 Dagordning

Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.

Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande.

Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma

1.   Justering av röstlängden

2.   Val av ordförande för mötet

3.   Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

4.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsamman med mötesordförande skall justera protokollet

5.   Beslut om närvaro- yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

6.   Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

7.   Fastställande av dagordning

8.   Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

9.   Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  A   Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

      B   Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

      C   Beslut om styrelsens förslag till rambudget

13.  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar

15.  Val av valberedning enlig § 10 i dessa stadgar

16.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

17.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 30 dagar innan mötet anmälts till styrelsen. Anmälan    av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar innan det ordinarie klubbmötets hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslaget till beslut

     Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
     kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

MOM 3 Röstning

Vid klubbmötet äger varje medlem föra talan och utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fodras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avlutat.

MOM 4 Närvarorätt mm

Vid klubbmöte har följande personer rätt att närvara och rätt yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en avvikande mening.

Ledamot och suppleant av SKKs centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person

SKKs verkställande direktör

Ledamot och suppleant i specialklubbstyrelsen

Är någon av ovannämnda personer medlemmar gäller för denne samma som för annan  medlem.

MOM 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast trettio dagar innan mötet.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.

Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar ärende tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE

Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald styrelse.

MOM 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, tre ledamöter samt två suppleanter.

Ordinarie klubbmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetalet saknas enligt beslut av klubbmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant kan endast väljas den som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom sig eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller fler personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttrande rätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller vid förhinder för denne vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

MOM 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i SKKs stadgar bland annat

-   ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade
    riktlinjer

-   bereda ärenden som skall behandlas av klubbmötet

-   verkställa av klubbmötet fattade beslut

-   ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

-   avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie klubbmöte

-   senast sex veckor före ordinarie klubbmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna

-   upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

-   avge yttrande över av specialklubben till klubben hänskjutna ärenden

-   senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner  utanför styrelsen

-   utse delegater till specialklubbens fullmäktige i den ordning specialklubbens stadgar föreskriver

§ 9 RÄKENSKAP OCH REVISION

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenhet skall årligen granskas av de av klubbmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie klubbmötet.

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie klubbmöte.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte.

Ordinarie revisor skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvare vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING

Av klubbmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vi ordinarie klubbmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år.

Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje klubbmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträde.

 § 11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattas och skall justeras av tjänstgörande ordförande och av valda justeringsmän.

Protokoll skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokoll skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroende vald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast trettio dagar innan ordinarie klubbmöte inges till styrelsen som däröver till klubbmötet avger yttrande.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av specialklubben.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos specialklubben begära att få upphöra som rasklubb i specialklubben fattas vid klubbmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på så sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

NOTERINGSTEXTER

§ 1 Mål

Första att – satsen kan anpassa efter rasens användningsområde

§ 4 Medlemsavgifter

Om ytterligare medlemskategorier finns i klubben skall dessa regleras i stadgarna.

§ 8 Styrelsen, mom 1 och § 10 Valberedningen

För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid klubbens första möte två ordinarie ledamöter på 1 år och 1 ledamot i valberedningen på ett år.

§ 11 Protokoll

Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt t ex  publiceras på hemsida eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras av uppkomna kostnader.