Mall till motion

Mall till Motion till ordinarie årsmöte 
för Svenska Aussieklubben som äger rum 24 februari 2024.


Titel/Rubrik

Bakgrund
Här beskriver du de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Det kan vara historik, statistiska fakta eller enbart din uppfattning i en fråga.

Förslag
Här beskriver du kortfattat ditt förslag till förändring. Beskrivningen kan innehålla en analys av de fakta som beskrivits i ”Bakgrund”. Den bör alltid innehålla vilken målsättning du hoppas nå med motionen och du kan med fördel dela upp förslaget i tydliga attsatser. Vissa förslag måste också tydligt beskriva när i tiden förslaget ska gälla från. 

Konsekvenser
Här ska du på ett noggrant sätt beskriva vilka konsekvenser motionen får för dem som berörs (styrelsen, kommittéer, organisation, medlemmar etc.). Det ska finnas en beskrivning på såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser på kort och lång tid om motionen tillstyrks. Du kan även beskriva vad konsekvensen kan bli om motionen inte tillstyrks. 

Yrkande
Varje motion måste avslutas med ett eller flera yrkande/-n. Yrkandet ska vara formulerat så att det tydligt framgår vad årsmötet har att ta ställning till via tillstyrkan eller avslag på motionen.Exempel:
Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar undertecknad på att årsmötet beslutar 
att 1
att 2 osv

Avslutning 
Datum 
Namn 

 

 • Till vänster ser ni hur motionen ska se ut.
 • Det enklaste är att ni kopierar texten till ett worddokument och där skriver under varje rubrik.
 • (Om motionen skickas till styrelsen som mail måste ett undertecknat original vara styrelsen tillhanda på årsmötet)
 • Skickas som mail senast 22 januari 2024.
  Mailadress: aussieklubben.sekreterare@gmail.com
 • Undertecknat original kan sändas till klubbens sekreterare så att det finns tillhanda senast 19 feb. 2024. Skickas till:
  Birgitta Sjögren
  Ljungvägen 5
  841 93  Östavall