Dagordning samt övriga hanlingar för ordinarie medlemsmöte 2019

Dagordning 2019
Vid ordinarie klubbmöte skall enl §7 i Stadgarna följande ärenden förekomma
1.   Justering av röstlängden
2.   Val av ordförande för mötet
3.   Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
4.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
      mötesordförande skall justera protokollet
5.   Beslut om närvaro- yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
6.   Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
7.   Fastställande av dagordning
8.   Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för
      arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
9.   Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
      uppkommen vinst eller förlust
10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
       styrelsen
11.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12.   A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
        B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
        C Beslut om styrelsens förslag till rambudget
13.   Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
        §8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
14.   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15.   Val av valberedning
16.   Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
17.   Övriga ärenden
        - Utgivningsplan för Aussieposten

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionberättelse

Budget
Årsmötesprotokoll